School voor HAVO, VWO (Atheneum, Gymnasium)

Kies een PSG-school

Regels rondom verzuim, verwijdering uit de les en te laat komen
Jan van Egmond Lyceum Schooljaar 2016-2017

Ziek/geoorloofd absent

Elke dag dat een leerling ziek is of door een andere reden niet in de les is, dient er door de ouders een melding te worden gedaan.

Ziekmeldingen moeten op de dag zelf voor 8:30 uur telefonisch doorgegeven worden via telefoonnummer 0299-421274, keuze 1. Mevrouw T. Klokkemeijer, de verzuimmedewerker, zal de gehele dag de telefoon aannemen en verzuimmeldingen voor andere dagen in Magister invoeren en zo nodig afspraken met ouders over het vervolg maken.

De voicemail wordt weliswaar zoveel mogelijk afgeluisterd, toch kan het voorkomen dat ouders gebeld worden over een absentie, terwijl zij de voicemail al hebben ingesproken; hiervoor vragen wij begrip.

Als een leerling ziek wordt tijdens de schooldag dan meldt hij zich af bij de loge. Daar belt de leerling naar zijn ouders/verzorgers, waarna hij zijn telefoon aan de baliemedewerker geeft. Pas als er akkoord is van ouders/verzorgers, kan de leerling naar huis gaan.

Is een leerling langdurig ziek, dan zorgen we er samen met de ouders voor dat de leerling zo veel mogelijk onderwijs kan blijven volgen en contact houdt met school. Bij veel ziekteverzuim is het gebruikelijk dat dit overlegd wordt met de GGD-arts. Als er meer dan 80 lesuren ziekteverzuim is dan zal dit gemeld worden bij de leerplichtambtenaar van uw gemeente.

Spijbelen

Als wij constateren dat een leerling spijbelt – in Magister staat dan bij het betreffende lesuur “OA” -, moeten de gemiste lessen dubbel worden ingehaald. In de trajectklas (lokaal C2.08) kunnen deze uren op het 1e en 9e lesuur worden ingehaald. De verzuimmedewerker bepaalt wanneer deze worden ingehaald. Kan de leerling deze afspraak wegens ziekte niet nakomen, dan dient er na herstel meteen een nieuwe afspraak gemaakt te worden.

We houden per lesuur bij of de leerlingen al dan niet aanwezig zijn. Is een leerling zonder het te melden afwezig, bijvoorbeeld bij een toets? Dan kunnen we dit aanmerken als ongeoorloofd verzuim en kan er voor die gemiste toets – na overleg met de teamleider – het cijfer 1,0 worden toegekend.

Bij frequent verzuim, dit ter beoordeling van de school, wordt er een brief naar de ouders/verzorgers gestuurd, waarin een extra maatregel wordt aangegeven.

Vanaf zestien lesuren ongeoorloofd verzuim wordt er door school bovendien een melding aan de leerplichtambtenaar gedaan. Een keer per twee weken is de leerplichtambtenaar op school om leerlingen preventief over te-laat-komen en verzuim te spreken.

Verwijdering uit de les

Als een leerling de les zodanig verstoort dat de docent niet verder kan met de les of de veiligheid van docent of medeleerlingen in gevaar komt, wordt hij uit de les gestuurd. De leerling moet zich direct melden bij de loge en vragen om een uitstuurbrief. Degene die de uitstuurbrief geeft, vertelt de leerling wat hij de rest van het uur moet doen. Dat kan zijn: aan het werk gaan op een plek die hem aangewezen wordt of zich melden bij een coördinator. De mobiele telefoon moet worden ingeleverd; deze kan in de loge opgehaald worden voordat de leerling met de uitstuurbrief teruggaat naar de docent, bij wie hij is verwijderd.

Met het ingevulde uitstuurformulier gaat de leerling aan het eind van het (blok)lesuur terug naar de docent om over de situatie te praten. De docent kan eventueel samen met de leerling een afspraak

maken om herhaling te voorkomen. De docent zet deze afspraak in Magister, zodat de mentor kan zien wat er is afgesproken. De docent levert het uitstuurformulier in bij de coördinator.

Te laat komen

Als de leerling minder dan 20 minuten te laat komt, gaat hij naar de les met een te-laat-briefje dat in de loge te verkrijgen is door middel van het scannen van de leerlingpas. De te-laat-melding wordt geregistreerd in Magister. Is de leerling meer dan 20 minuten te laat, dan gaat hij ook naar de loge, waar wordt geregistreerd dat de leerling voor dat uur 'ongeoorloofd afwezig' (OA) was, tenzij de leerling een briefje van een van de ouders kan overleggen met een geldige reden voor de afwezigheid.

Als een leerling te laat is, dan meldt hij zich standaard de volgende lesdag om 7.45 uur bij de loge. Als de les later start dan 8.10 uur dan dient hij zich om 8.30 uur bij de loge te melden.

Indien een leerling frequent te laat komt, dit ter beoordeling van de school, wordt er een brief naar de ouders/verzorgers gestuurd, waarin een extra maatregel wordt aangegeven. Zoals eerder aangegeven, wordt dan ook een melding aan de leerplichtambtenaar gedaan.

INSCHRIJVEN5-198

banner meeloopdagen

cover juni 2017