School voor HAVO, VWO (Atheneum, Gymnasium)

Kies een PSG-school

Een leerling hoort aanwezig te zijn bij de lessen op school. Er zijn echter verschillende redenen waarom een leerling toch niet meedoet aan een les: geoorloofd verzuim, ongeoorloofd verzuim, of een leerling wordt uit de les gestuurd door de docent. Dit, en hoe er gehandeld moet worden in iedere situatie, wordt hieronder uitgewerkt.

Verzuim

Geoorloofd verzuim
Geoorloofd verzuim is afwezigheid op school met een geldige reden. Deze reden wordt verstrekt door coördinator/teamleider of ouder;

De coördinator/teamleider kan een leerling vrijgeven ten behoeve van een bijzondere activiteit op school (musical, debatclub, honneursprogramma e.d.).

Een ouder kan zijn/haar kind geoorloofd absent melden, bijvoorbeeld als het kind ziek is of bij bezoek aan de tandarts, dokter e.d. Dit meldt een ouder telefonisch aan de school, of via de link https://ziekmelden.psg.nl en dan inloggen met Magister inloggegevens. Zij dienen hun melding te doen voor 8.30 uur van de dag waarop wordt verzuimd, zodat de absentie op tijd verwerkt kan worden.

Daarnaast kan door een ouder bijzonder verlof worden aangevraagd, b.v. bij een huwelijk of begrafenis in de familie. Dit kan worden aangevraagd door een verlofformulier bij de administratie op te halen en deze ingevuld in te leveren bij de coördinator.

Indien nodig schakelt de zorgcoördinator de schoolarts in, met name als ziekte langdurig is of als er regelmatige absentie is door ziekte

Ongeoorloofd verzuim
De verzuimmedewerker belt vanaf 9.50 uur de leerlingen die door de docent niet aanwezig (NA in Magister) zijn gemeld. Als een leerling vervolgens gewoon ziek blijkt te zijn zet de verzuimmedewerker deze op "ziek gemeld"(ZG in Magister). Leerlingen die ongeoorloofd blijken te verzuimen worden op "ongeoorloofd afwezig" gezet (OA in Magister). Zij worden dezelfde week gemeld bij het preventieve spreekuur van de leerplichtambtenaar.

De leerplichtambtenaar houdt elke week spreekuur op school en spreekt alle OA gemelde leerlingen. Het gesprek van de leerplichtambtenaar met de leerling, dat dus binnen een week na het verzuim plaatsvindt, wordt teruggekoppeld aan de zorgcoördinator. Zij beoordeelt na advies van de leerplicht en evt. in overleg met coördinator of de mentor van de leerling wat een eventuele vervolgactie zou kunnen zijn. Ouders worden na het preventieve spreekuur via een brief op de hoogte gesteld van de uitkomst van het gesprek met de leerplichtambtenaar en de vervolgactie.

Als leerlingen 16 uur binnen vier weken OA zijn, of als de zorgcoördinator beoordeelt dat dit nodig is, zal de zorgcoördinator een formele leerplichtmelding doen. Vervolgens bepaalt leerplicht welke sanctie op de OA moet volgen, dat is bijvoorbeeld een Haltstraf of een proces-verbaal (kinderrechter bepaalt vervolgens welke vervolgstap volgt).

Rol van de mentor
De mentor monitort wekelijks het verzuim van zijn mentorleerlingen. Heeft hierover een gesprek met zijn leerling en/of ouders. Bij herhaling informeert de mentor de coördinator/teamleider.

AANMELDEN 2018 trans260

banner meeloopdagen

cover juni 2018