School voor HAVO, VWO (Atheneum, Gymnasium)

Schoolkosten

Vrijwillige ouderbijdrage

De oudergeleding van de medezeggenschapsraad bepaalt in overleg met de schoolleiding de hoogte van de vrijwillige bijdrage. Dit bedrag bedraagt ​​voor schooljaar 2021-2022 € 50 voor de leerlingen van het havo, havo/vwo en atheneum en € 75 voor de leerlingen van het gymnasium. Deze bijdrage is bedoeld voor kosten van activiteiten die betrekking hebben op het curriculum van één of meer vakken, dan wel ondersteuning voor het keuzeproces van leerlingen van profielen en/of vervolgopleidingen. Uit de ouderbijdrage worden activiteiten die niet langer dan één dag duren betaald zoals, schaatstochten of museumbezoek. In principe nemen alle leerlingen aan dergelijke activiteiten deel. Daarnaast wordt er een bedrag gevraagd van € 21,50. Uit dit bedrag worden de schoolpas, de verzekering en de kluishuur betaald.

Gezien het vrijwillige karakter van de ouderbijdrage is bovenstaande onder voorbehoud. 


Extra kosten

Ook zijn er extra kosten voor activiteiten die buiten het curriculum liggen zoals brugklasworkshops, meerdaagse en/of buitenlandse activiteiten of andere langdurige activiteiten, zoals de examenkosten van het Cambridge University Programma, het Honneursprogramma en de talentklassen. Ouders/verzorgers geven per schooljaar aan of hun zoon/dochter aan deze activiteiten deelneemt. De bijdrage voor de talentklassen is voor 2021-2022 € 150. De kosten worden na een opgave van deelname aan de ouders/verzorgers gefactureerd.

Voor de bijdrage van deze extra kosten verwijzen wij u naar de website.

Facturen en ouderbijdrage

Aan het begin van het schooljaar wordt door de centrale administratie van de PSG via de mail een factuur naar ouders/verzorgers gestuurd voor komend schooljaar. Dit betreft de gelden voor het schoolfonds, de vrijwillige ouderbijdrage, de talentklassen en de kosten van de werkweken van het eerste leerjaar. Verder geldt dit voor de reizen, de examenkosten van het Cambridge University Programma, Honneursprogramma en andere programma's, maar ook voor de vrijwillige ouderbijdrage.

Ouders/verzorgers moeten de factuur aan het begin van het schooljaar betalen. Voor de buitenlandse reizen in de bovenbouw en de diverse aanvullende examenkosten ontvangen ouders/verzorgers na de officiële informatie een aparte factuur.


Boeken en leermiddelen

Boeken en leermiddelen kunnen via de website van de firma Van Dijk besteld worden: http://www.vandijk.nl, kies voor 'direct boekenpakket bestellen.
De werkwijze volgt als volgt:

  • Stap 1: Ga naar www.vandijk.nl
  • Stap 2: Kies voor bestellen boekenpakket
  • Stap 3: Selecteer de school- en klasgegevens
  • Stap 4: Controleer goed of de juiste school en klas zijn gekozen.


In verband met de automatische koppeling van het digitale lesmateriaal van de leerling in Magister is het van belang dat boeken op de naam van de leerling worden besteld en niet op de naam van één van de ouders/verzorgers of een broer/zus. Het Jan van Egmond Lyceum geeft ook een aantal (werk)boeken in bruikleen aan de leerlingen. Deze (werk)boeken worden in de eerste schoolweek uitgedeeld.

Leerlingen dienen gedurende het proces om te gaan met het gegeven (werk)boek. Onder zorgvuldig gebruik wordt verstaan:

  • de boeken dienen volledig gekaft te zijn,
  • de boeken mogen niet beschreven worden met pen, stift of potlood,
  • opdrachten in (werk)boeken dienen te worden gemaakt in een door de leerling zelf aan te schaffen schrift.

 

Bij beschadiging of verlies van het (werk)boek worden de kosten voor vervanging voor een deel ten laste van de ouders/verzorgers in rekening gebracht.

De (werk)boeken die in bruikleen worden uitgegeven, zijn herkenbaar aan een stempelafdruk van school aan de linker binnenzijde van de kaft. Daarnaast worden deze (werk)boeken door school geleverd en niet door VanDijk.