School voor HAVO, VWO (Atheneum, Gymnasium)

Kies een PSG-school

Speciale aandacht voor leerlingen

Het Jan van Egmond Lyceum besteedt veel zorg aan een persoonlijke begeleiding van de leerlingen. Het kan immers voorkomen dat een leerling tijdelijk wat extra ondersteuning of een speciaal soort begeleiding nodig heeft. Deze aandacht wordt geboden door medewerkers en specialisten.

Zorgteam (tweedelijnszorg- en leerlingbegeleiding)

De mentor (of de teamleider) kan een beroep doen op het Zorgteam. Dit team bestaat uit de zorgcoördinator, de schoolmaatschappelijk werker, de RT-adviseur en de ambulant begeleider. Samen met de mentor en teamleider wordt afgesproken welke extra zorg de school kan inzetten. Het zorgteam kan ook verwijzen naar externe instanties. De mentor meldt aan de ouders terug wat er in het zorgteam is besproken. De zorgcoördinator van het Jan van Egmond Lyceum is mevrouw E. Bakker.

Zorg Advies team (ZAT)

In dit team zitten de zorgcoördinator, de schoolarts, een medewerker van Bureau Jeugdzorg, een leerplichtambtenaar en op afroep de contactpersoon van de politie of de teamleider of schoolleider. Het ZAT-team wordt voorgezeten door de zorgcoördinator. Binnen dit overleg worden leerlingen besproken die onder de zorg van één van de genoemde partijen vallen en/of waarover de school zich zorgen maakt. Wij gaan ervan uit dat u akkoord gaat met de bespreking van uw kind in het ZAT. Mocht dit niet het geval zijn, kunt u dit schriftelijk vóór 1 oktober 2018 kenbaar maken.

Schoolmaatschappelijk werk

Leerlingen die vastlopen of dreigen vast te lopen op school, thuis en/ of vrije tijd kunnen via de zorgcoördinator in contact worden gebracht met de schoolmaatschappelijk werker. Hij/zij kan kortdurend middels gesprekken begeleiding bieden. Het is ook mogelijk om via de schoolmaatschappelijk werker een advies te krijgen voor externe hulpverlening.
Deze begeleiding van leerlingen zal zoveel mogelijk in overleg met ouders/verzorgers plaatsvinden.

Studievaardigheden

Leerlingen die ondanks de steun van mentor en docententeam problemen ervaren met studeren, zoals plannen, organiseren van schoolwerk, toepassen van leerstrategieën kunnen extra ondersteuning krijgen voor een periode van zes weken. Na zes weken wordt de inzet geëvalueerd en kan er besloten worden dit voort te zetten. De coördinatie is in handen van de zorgcoördinator.

Faalangst-reductietraining

Gedurende het schooljaar worden er faalangst-reductietrainingen of lessen “omgaan met faalangst” aangeboden aan alle leerlingen. Vanaf januari zullen er examenvreestrainingen worden gestart. De aanvraag loopt via de mentor en teamleider. Het zorgteam zal eerst een screening afnemen bij de leerling. De faalangstreductietrainingen worden gecoördineerd door de zorgcoördinator.

Remediale zorg

De remediale zorg is bestemd voor die leerlingen die een leerprobleem hebben dat meerdere vakken raakt. Deze specifieke zorg geldt voor lees- en/of spellingproblemen, begrijpend lezen en reken- en/of wiskundeproblemen. Op het Jan van Egmond Lyceum zijn er diverse ondersteuningsprogramma’s op dit gebied. Zijn er vermoedens van dyslexie dan bestaat de mogelijkheid voor een dyslexieonderzoek. Voor daartoe besloten wordt, wordt eerst een verkennend onderzoek afgenomen. Mocht hieruit blijken dat nader onderzoek nodig is dan zijn hieraan kosten verbonden. Gemiddeld kost een onderzoek 350 euro. De school betaalt de helft, de andere helft is voor rekening van ouders/verzorgers. Het nader onderzoek wordt gedaan door een extern bureau en alleen uitgevoerd met uitdrukkelijke toestemming van ouders. De coördinatie is in handen van de zorgcoördinator.

Leerplicht

Met ingang van schooljaar 2013 -2014 is Bureau Leerplicht Purmerend met het zgn. leerlingspreekuur aanwezig op het Jan van Egmond Lyceum. In nauw overleg met de zorgcoördinator en de teamleiders worden de leerlingen (en hun ouders/verzorgers) van klas 1 en 2 opgeroepen voor het spreekuur.

AANMELDEN 2018 trans260

banner meeloopdagen

cover juni 2018