School voor gymnasium, atheneum, havo

Regels in en om de lessen

Gedrag

Jassen gaan in de kluis, dus die neem je niet mee naar de les. Mobiele telefoons gaan in de les direct in de telefoontas. In de lokalen en in de gangen wordt niet gegeten of gedronken. Kauwgom gaat bij binnenkomst direct in de prullenbak. Verwarming, zonwering, ventilatiekasten, telefoon, audiovisuele apparatuur en dergelijke zijn de verantwoordelijkheid van de docent. Alleen op verzoek van de docent mag je deze bedienen. Als je de les in ernstige mate verstoort of je op een andere manier niet aan de regels houdt, kan de docent je uit de les verwijderen.

Afwezigheid van docenten

In de regel wordt de afwezigheid van een docent vooraf aan de leerlingen bekendgemaakt via de Zermelo-app en de Zermelo-portal. Bij onaangekondigde absentie van een docent is de procedure als volgt: een vertegenwoordiger van de klas informeert bij de teamleider wat er aan de hand is.

NB. De klas gaat in ieder geval nooit zonder toestemming weg bij het lokaal. Eerst melden bij de teamleider.

Proefwerk en de docent is ziek

Als een docent ziek is en er zou op de betreffende dag door deze docent een proefwerk worden gegeven, dan schuift dit proefwerk op naar de eerstvolgende les van deze docent, ook als de klas of clustergroep op deze dag al een proefwerk voor een ander vak heeft.

Inleveren van werkstukken en verslagen

In alle leerjaren kun je bij verschillende vakken de opdracht krijgen om een ​​werkstuk of verslag te maken van een onderzoek of van een gelezen boek. Daarbij wordt direct de inleverdatum vermeld. Als je op de aangegeven datum zonder geldige reden dit werkstuk of verslag niet inlevert, spreekt de docent met jou een tijdstip af. Het werk wordt voor of na lestijd op school afgemaakt. De docent brengt de teamleider op de hoogte. Het werk moet altijd persoonlijk bij de docent worden geleverd en niet in het postvak van de docent gestopt worden. Voor leerlingen van de bovenbouw is verder het Schoolexamenreglement van toepassing (zie website janvanegmond.psg.nl).

Huiswerkvrij

De eerste dag na een vakantie van één week langer is huiswerkvrij. Dit geldt niet voor de examenklassen


Computergebruik

De school stelt voor leerlingen computers of laptops ter beschikking om te gebruiken als hulpmiddel bij het onderwijs. De leerlingen kunnen een computer gebruiken volgens de richtlijnen van een docent. Een leerling mag ook, als de docent dat goed vindt, op een eigen laptop werken (Bring Your Own Device). Via de school kan ook een laptop gehuurd of gekocht worden. Hier komt aparte korte informatie over.

Het gebruik van de computers is aan regels gebonden. Deze worden tegelijk met de loginnaam bekend gemaakt. In ieder geval is het niet toegestaan ​​om:

  • Pornografisch, racistisch en/of godslasterlijk materiaal te bekijken, te verzenden of te bewaren.
  • Onder valse naam toegang tot het netwerk te krijgen.
  • Schade toe te brengen aan gegevens van materiaal van de PSG, medewerkers van de PSG of medeleerlingen.


Het gebruik van e-mail en internet is alleen toegestaan ​​voor schoolgebruik. De PSG heeft een speciale 'gedragscode e-mail- en internetgebruik' opgesteld. Daarin staat waar je je aan te houden hebt als je computers van de PSG gebruikt. De volledige tekst van deze gedragscode staat op de website van de PSG en in de schoolgids (beide: www.psg.nl).


Verminderde lichamelijke inspanning

Schoenen met zwarte zolen zijn in de gymzalen verboden. Leerlingen die om religieuze redenen een hoofddoekje dragen, dienen tijdens de LO-lessen een sporthoofddoekje te dragen; hierbij wordt gelet op hygiëne en sportveiligheid.

Regeling met betrekking tot absentie bij het vak LO

  1. Alle leerlingen die menen niet aan de LO-les te kunnen deelnemen, melden zich te allen tijde bij de LO-docent. In principe wonen zij de les bij. Deze regel geldt voor alle LO-uren van een leerling, inclusief de begin- en einduren van een leerling. De LO-docent kan echter besluiten dat de leerling die langer dan vier weken niet zal kunnen meedoen, zich dient te melden bij de teamleider. In dat geval meldt de LO-docent dat bij de teamleider met een toelichting.
  2. Op de regel vervat in 1. wordt één uitzondering gemaakt. De leerling die als gevolg van een lichamelijke handicap of blessure niet of niet langdurig niet deelneemt aan de LO-les, hoeft zich niet te melden als de LO-lessen voor hem begin- cq eindlessen zijn. Deze leerling blijft thuis of gaat naar huis. Ten aanzien van het begrip langdurig wordt een termijn van ten minste vier weken aangehouden. Over deze categorie leerlingen is overleg tussen de LO-docent en de teamleider voordat de maatregel ingaat.
  3. Vervangende werkzaamheden wegens absentie bij LO. Indien een leerling meer dan vier in totaal de LO-lessen niet bijwoont, dient de leerling een vervangende taak uit te voeren. De LO-docent bepaalt omvang, uitvoering en inlevertermijn van de taak. De omvang van de taak is gerelateerd aan de omvang van de absentie. In de Tweede Fase-klassen moet deze taak worden ingepast in het handelingsdeel voor LO en als zodanig beoordeeld te worden: naar behoren/niet naar totale behoren. De LO-docent geeft aan de teamleider de namen door van de leerlingen die de taak opgedragen krijgen.