School voor HAVO, VWO (Atheneum, Gymnasium)

Ondersteuningsteam en tweedelijns leerlingbegeleiding

Het Jan van Egmond Lyceum besteedt veel zorg aan een persoonlijke begeleiding van de leerlingen. Het kan immers voorkomen dat een leerling tijdelijk wat extra ondersteuning van een speciaal soort begeleiding nodig heeft. Dit kan worden geboden door medewerkers en specialisten.

De mentor kan een beroep doen op het ondersteuningsteam. Dit team bestaat uit de ondersteuningscoördinator, de schoolmaatschappelijk werker, de remedial teacher en de ambulant begeleider. Samen met de mentor en teamleider wordt afgesproken welke extra zorg de school kan inzetten. Het ondersteuningsteam kan ook doorverwijzen naar externe instanties. De mentor meldt aan de ouders/verzorgers wat er in het ondersteuningsteam is besproken.

Schoolmaatschappelijk werk

Leerlingen die dreigen vast te lopen op school of thuis, kunnen via de ondersteuningscoördinator in contact worden gebracht met de schoolmaatschappelijk werker. Hij/zij kan korte zorg door middel van gesprekken aanbieden. Het is ook mogelijk om via de schoolmaatschappelijk werker een advies te krijgen voor externe hulpverlening. Deze begeleiding van leerlingen zal zoveel mogelijk in overleg met ouders/verzorgers plaatsvinden.

Studievaardigheden

Leerlingen die ondanks de steun van de mentor en het docententeam problemen ervaren met studeren, zoals plannen, organiseren van schoolwerk, van het toepassen van leerstrategieën kunnen extra ondersteuning krijgen. De coördinatie is in handen van de ondersteuningscoördinator.

Remediërende zorg

De remediërende zorg is bestemd voor die leerlingen die een leerprobleem hebben met meerdere vakken. Deze specifieke zorg kan worden toegepast bij lees- en/of spellingsproblemen, begrijpend lezen en/of wiskundeproblemen. Op het Jan van Egmond Lyceum zijn er diverse ondersteuningsprogramma's op dit gebied. Zijn er vermoedens van dyslexie dan bestaat de mogelijkheid voor een dyslexie-onderzoek. Voordat er een dyslexie-test wordt afgenomen wordt er gestart met een verkennend onderzoek. Mocht hieruit nader onderzoek nodig zijn dan wordt dit aangeboden. Gemiddeld kost een onderzoek € 350,-. De school betaald de helft, de andere helft van de rekening is voor kosten van de ouders/verzorgers. Het nader onderzoek wordt uitgevoerd met toestemming van ouders/verzorgers. De coördinatie is in handen van de ondersteuningscoördinator. 


Tweedelijns leerlingbegeleiding

 

Aanbod basisondersteuning
De basisondersteuning die het Jan van Egmond Lyceum biedt, is erop gericht om leerlingen, waar nodig, extra ondersteuning te geven tijdens hun schoolloopbaan. Dit kan klassikaal, in kleine groepen of door het geven van adviezen. De begeleiding van het leerproces is in eerste instantie de taak van de vakdocent. Het signaleren van problemen bij leerlingen is bij uitstek de taak van de mentor. Als de mentor het, na bespreking in het team, noodzakelijk acht, dan is het mogelijk om, samen met de teamleider, de ondersteuningscoördinator in te schakelen. Het uitgangspunt bij ondersteuning door de ondersteuningscoördinator is dat (extra) begeleiding waar mogelijk binnen de school wordt gerealiseerd. Indien noodzakelijk wordt een extern deskundige ingeschakeld, dit altijd in overleg met ouders.

Faalangstlessen
Faalangstlessen worden het hele jaar door gegeven in series van vier bijeenkomsten. Leerlingen kunnen zich rechtstreeks bij de ondersteuningscoördinator of via de mentor aanmelden voor deze faalangstreductietraining.

 

Omgaan met examenvrees
In maart wordt er training geboden aan leerlingen die extreem opzien tegen het doen van examen. Zij leren hoe zich voor te bereiden op het examen en wat te doen als tijdens het examen als er extreme stress dreigt te ontstaan.

Herstel hulp

Soms hebben leerlingen extra begeleiding nodig omdat zij bijvoorbeeld dyslectisch zijn of een selectievaardigheid missen. Voor die leerlingen kan remediërende hulp worden geboden.

Voorbeelden hiervan zijn:

  • Remedial teaching Engels: omvat het omgaan met dyslexie, leerlingen die meer herhaling en oefening nodig hebben; ze worden geadviseerd in een klein gespecificeerd team,
  • Remedial teaching rekenen: leerlingen met ernstige achterstanden op rekengebied of met dyscalculie leren rekenstrategieën aan, onder meer ten behoeve van de rekentoets,
  • Remedial teaching begrijpend lezen:leerlingen die problemen problemen met begrijpend lezen leren leerstrategieën aan. 

 

Pedagogische ondersteuning


Pedagogische ondersteuning voor leerlingen en/of ouders/verzorgers die problemen in de opvoeding ervaren. Onze schoolmaatschappelijkwerker kan ondersteunend en zo nodig doorverwijzen naar meer gespecialiseerde hulp.

 

Ondersteuning bij dyslexie

Leerlingen die dyslectisch zijn en een dyslexieverklaring hebben, kunnen specifieke faciliteiten krijgen, zoals bijvoorbeeld het werken met Kurzweil, meer tijd voor toetsen, of het mondeling afnemen van toetsen (dit laatste kan niet bij het Centraal Examen). Examens kunnen aangevraagd worden op Daisy- of Kurzweilbestand. Verder kunnen leerlingen advies krijgen over welke hulpmiddelen kunnen worden gebruikt. Veel van deze tips kunnen worden toegepast in de cursus 'omgaan met dyslexie'. In een enkel geval kan dispensatie worden aangevraagd voor een moderne vreemde taal.


Ondersteuning bij sociaal-emotionele problematiek

Er kunnen zich problemen voordoen bij toekomstige problemen, sociale problemen, pesten, verwerkingsproblemen, enz.

Ondersteuning door specialisten

Sommige leerlingen hebben extra specifieke ondersteuning nodig die niet voorhanden is binnen de basisondersteuning. Het Jan van Egmond Lyceum kan een beroep doen op het samenwerkingsverband of voor extra middelen of voor advies. Voor deze leerlingen zal een ondersteuningsplan (OPP) worden opgesteld. Met ouders/verzorgers en leerling wordt dan geregeld besproken hoe de schoolvoortgang zich ontwikkelt.

De ondersteuningscoördinator van het Jan van Egmond Lyceum is mevrouw E. Bakker (bak@psg.nl). Zij is aanwezig van maandag tot en met vrijdag. Telefonisch is zij bereikbaar via 0299 ​​421274 of 0646340792.

Schoolarts

Mw. C. Ton, jeugdarts GGD,
afdeling Jeugdgezondheidszorg
Waterlandlaan 65
1441 RS Purmerend

Telefoon: 0900 - 2545454 (maandag, dinsdag en donderdag)

 

Gegevens Politie:

Algemeen e-mailadres jeugdteam: jeugd.purmerend@politie.nl