School voor HAVO, VWO (Atheneum, Gymnasium)

Het onderwijsprogramma

Jan van Egmond Lyceum: havo, atheneum en gymnasium

Het Jan van Egmond Lyceum, onderdeel van de Purmerendse ScholenGroep (PSG), is een school voor gymnasium, atheneum en havo. Het havo (hoger algemeen vormend onderwijs) duurt vijf jaar en bereidt voor op een vervolgopleiding in het hoger beroepsonderwijs. Ook is het mogelijk met een havodiploma op zak over te stappen naar de vijfde klas van het atheneum. Het vwo (voorbereidend wetenschappelijk onderwijs) bestaat uit twee verschillende opleidingen: het atheneum en het gymnasium. Beide duren zes jaar. Het diploma van zowel het atheneum als het gymnasium geeft toegang tot de universiteit.

 

Onderbouw

Het voortgezet onderwijs is verdeeld in de onderbouw en de bovenbouw. In de onderbouw worden er veel algemene vakken gegeven. In de bovenbouw kiezen de leerlingen een profiel dat past bij hun talenten en interesse.

Vanaf 2021-2022 heeft het Jan van Egmond Lyceum drie leerroutes vanaf klas 1:

    vwo/hbo HBO/UNIVERSITEIT HBO/UNIVERSITEIT
Klas 6     R R
Klas 5   R R R
Klas 4   R R R
Klas 3   R-S - K  R-S - K  R - S - K 
Klas 2   R-S - K  R-S - K  R - S - K 
Klas 1 R - S - K    S - K  R - S - K 
  HAVO/VWO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM

R = Regulier
S = Sportklas
K = Kunstklas

Havo en atheneum

Op het Jan van Egmond Lyceum zijn er eerste klassen havo/atheneum, atheneum en gymnasium. Wij vinden het belangrijk dat de leerlingen op het juiste niveau instromen en door deskundige leraren en mentoren worden begeleid. In de brugklas volgen de havo- en atheneum-leerlingen dezelfde vakken, maar naast de basisstof krijgen de leerlingen van het atheneum ook verdiepende opdrachten. Op het havo werken wij vanuit het concept van ondernemend leren en op het atheneum ligt het accent op onderzoekend leren. 


Havo/vwo

In de havo/vwo-brugklassen wordt aan het einde van de eerste klas bekeken of een leerling doorgaat naar klas 2 havo of naar 2 atheneum. De havo/vwo-klassen hebben een eigen programma en een deskundig team van leraren en mentoren.


Gymnasium

Het gymnasium onderscheidt zich van het atheneum door de extra vakken Latijn en Grieks. Latijn en het oud Grieks worden nergens meer gesproken. Toch zijn de talen interessant. De Romeinse beschaving heeft veel voortgebracht wat wij nu nog belangrijk vinden. Zo is het concept 'democratie' bijvoorbeeld terug te leiden tot de Griekse beschaving. Ook veel kunst vindt zijn oorsprong in de Grieks-Romeinse cultuur. De klassieke en filosofische benadering vind je in het gymnasium bij alle vakken terug. Het gymnasium op het Jan van Egmond Lyceum heeft een uitgebalanceerde lessentabel. Zo heeft het gymnasium een ​​​​bijzonder (klassiek) kunst- en cultuurprogramma.

Het onderzoekend leren is op het gymnasium een ​​​​belangrijk didactisch uitgangspunt. De leerlingen van het gymnasium hebben hun thuisbasis in de C1-vleugel. De lessen van de meeste vakken vinden in deze rijke en uitdagende leeromgeving plaats. 

Klassen met een talentgebied

Kunstklas
In de kunstklas verdiepen de leerlingen zich drie leerjaren lang in de kunsten. De leerlingen volgen een aangepaste lessentabel met twee lesuren beeldende kunst. Zij maken gebruik van diverse vakdisciplines: tekenen, beeldende vormgeving, video en foto, computeranimatie en muziek.

In de tweede klas gaan ze zich verdiepen in meer van deze kunstvormen. In het derde jaar specialiseert elke leerling zich in één kunstvorm. Dan speelt de centrale vraag: wat is kunst eigenlijk? Hoe meer bekend is over de achtergronden, over hoe een kunstwerk is gemaakt, over wat de kunstenaar wil laten zien, hoe meer kunst kan worden gewaardeerd. De leerlingen gaan ook aan de slag met eigen kunst en werken er samen aan om een ​​voorstelling op de planken te brengen.


Sportklas
In de sportklas is twee uur extra sport opgenomen. De leerlingen volgen een aangepaste lessentabel. In de sportklas worden praktijk en theorie gecombineerd. Als leerling moet je het leuk vinden om nieuwe sporten uit te proberen, zoals klimmen, acrobatiek, jongleren, judo, atletiek, onbekende balspelen en allerlei vormen van dans.

Er wordt ook een beroep gedaan op zelfstandigheid, samen met klasgenoten worden spannende activiteiten bedacht. We werken met doorlopende leerlijnen maar ook met elk jaar een specifiek en wisselend aanbod. In de derde klas sluiten we het sportklasprogramma af met een survivalkamp. 

Technasium

Alle leerlingen volgen in de brugklas het vak onderzoeken & ontwerpen (O&O) op het Technasium. Tijdens de lessen O&O leer je in teamverband oplossingen bedenken voor levensechte problemen van bijvoorbeeld bedrijven. Je leert kritisch denken maar je steekt je handen ook uit de mouwen! Tijdens het vak werken leerlingen samen aan opdrachten en oplossingen voor een probleem waar een ​​bedrijf mee zit. Er is een actieve, ondernemende houding nodig om echte praktijkproblemen op te willen lossen. In een team zoeken leerlingen naar een oplossing voor problemen, gaan leerlingen samen de transacties aan. Leerlingen komen er zo natuurlijk achter waar ze goed in zijn, waar hun teamleden goed in zijn en hoe ze elkaar aanvullen en versterken. 

Bovenbouw

In de bovenbouw biedt het Jan van Egmond Lyceum in de 2021-2022 vanaf klas vier de volgende drie leerroutes aan:

  vwo/hbo HBO/UNIVERSITEIT HBO/UNIVERSITEIT
Klas 6   CM - EM - NT - NG CM - EM - NT - NG
Klas 5 CM - EM - NT - NG CM - EM - NT - NG CM - EM - NT - NG
Klas 4 CM - EM - NT - NG CM - EM - NT - NG CM - EM - NT - NG
  HAVO ATHENEUM GYMNASIUM


Bij elk opleidingstraject bieden wij de volgende profielen aan:

  • Natuur en Techniek,
  • Natuur en Gezondheid,
  • Cultuur en Maatschappij en
  • Economie en Maatschappij.


In de bovenbouw kiezen leerlingen een kleiner aantal vakken en bereiden ze zich voor op het eindexamen. De onderbouw duurt drie jaar. De bovenbouw neemt op het havo twee jaar in beslag en op het atheneum en het gymnasium drie jaar. In het derde jaar van de onderbouw moeten de leerlingen een keuze maken voor een studierichting. Dat is best lastig, want die keuze betekent dat er ook moet worden nagedacht over de vervolgopleiding die ze willen gaan doen als het diploma voor het voortgezet onderwijs op zak is. Daarom is er op het Jan van Egmond Lyceum een ​​decaan. De decaan helpt de leerling, op basis van aanleg en interesse, in de keuze van een profiel en de overige vakken waarin de leerling examen gaat doen. De decaan geeft ook informatie over beroepsopleidingen en universitaire studies en de decaan organiseert speciale voorlichtingsavonden over beroeps- en studiekeuze, waar leerlingen samen met ouders/verzorgers naartoe kunnen gaan. Bij de beslissing voor de profielkeuze speelt de voorlichting van de decaan een belangrijke rol.

De wijze van leren en werken in de bovenbouw bereidt voor op het vervolgonderwijs aan een hogeschool van universiteit en op ontwikkelingen in de samenleving. De leerling gaat vooral actief en zelfstandig met de leerstof aan de slag en werkt, alleen of in een groep, aan praktische opdrachten. Het studiejaar is verdeeld in vier perioden.

Deze worden afgesloten met toetsweken. Havo 4, vwo 4 en vwo 5 hebben vier toetsweken. Havo 5 en vwo 6 hebben 3 schoolexamenweken. De leerling moet dus goed plannen en op tijd beginnen met de planning. In de bovenbouw worden nieuwe klassen gevormd, daarvoor wordt een kennismakingsactiviteit georganiseerd. Natuurlijk heeft in de bovenbouw niet al het leren met de voorbereiding op het examen te maken. Er wordt ook aandacht besteed aan andere zaken die belangrijk zijn voor de eigen ontwikkeling. Zo hebben leerlingen van het Jan van Egmond Lyceum meegedaan aan het Nederlands Kampioenschap Debatteren en de Natuurkunde Olympiade en zijn er voor diverse vakken oefeningen.


Honneursprogramma

Op het Jan van Egmond Lyceum vinden we dat elke leerling de kans moet krijgen om in zijn middelbare schoolperiode te genieten. Wij bieden daarom het honneursprogramma aan. Het honneursprogramma is bedoeld om excellente leerlingen uit de bovenbouw van het vwo (atheneum en gymnasium) meer uitdaging te bieden en op eigen niveau te laten werken. Het honneursprogramma is bedoeld voor leerlingen die goede resultaten hebben behaald en een goede inzet tonen. De 'honneurs' betekent 'eer' of 'onderscheiding'. Dat betekent dat je bij je opleiding extra inspanning levert, die beloond wordt met een eervolle onderscheiding bij het vwo-diploma. Het is de bedoeling dat een leerling die zich in schrijft voor dit honneursprogramma dit blijft doen tot het eindexamen. Wanneer een leerling aan alle eisen heeft voldaan, levert dit een honneurs-certificaat op. Naar verwachting zal dit certificaat zijn waarde bewijzen bij de aanmelding op een hogeschool of universiteit.

Een leerling die meedoet aan het honneursprogramma volgt de gewone lessen met goed resultaat. Het gemiddelde rapportcijfer moet ten minste 7,5 zijn. Daarnaast volgt de leerling een aantal extra activiteiten. In 4e en 5e klas betreft dit 90 extra klokuren per jaar, in de 6e klas 60 uur. Elke leerling stelt voor het honneursprogramma een eigen pakket samen, in overleg met de honneursbegeleider. Op deze manier kunnen eigen interesses van oriëntatie op mogelijke toekomstige studie worden opgenomen.

Om een ​​​​brede oriëntatie te stimuleren, gelden wel dat deze uren niet binnen het eigen profiel worden besteed, maar ook besteed moeten worden aan vakken in het vrije deel.

Een leerling kan activiteiten volgen die de school aanbiedt. Er moeten ook activiteiten buiten de school worden uitgevoerd. Op de website staat een overzicht met suggesties voor activiteiten in school en buiten school. Wij werken nauw samen met diverse universiteiten en zetten ons netwerk daarbij in. Dit overzicht is te vinden via "over ons -> waarom Jan van Egmond -> honneursprogramma bovenbouw" 

Van honneurs-leerlingen worden zelfstandigheid en extra inzet verwacht. De leerling stelt zelf een passend honneurs-pakket samen. Dat zal niet gebeuren binnen de normale lestijden. Soms is het niet te vermijden dat een leerling gewone lessen mist. Wij verwachten dat een leerling dat zelfstandig met de docent regelt en zelf zorgt dat er geen achterstanden ontstaan. Het honneursprogramma wordt afgesloten met een verdediging van de leerling van zijn persoonlijke honneursactiviteiten in het bijzijn van genodigden.


Vervroegd examen

Op het Jan van Egmond Lyceum wordt de mogelijkheid geboden in havo 4 en vwo 5 om vervroegd examen te doen in een van meerdere vakken. De leerling dient te zelf te overleggen met de vakdocent en de teamleider.


Maatwerk

Voor leerlingen die achterstanden oplopen, herhaling van lesstof nodig hebben, of graag extra uitleg willen ontvangen, kan een vak extra aangeboden worden. Door het 45-minutenrooster wordt het maatwerk in de middag aangeboden, afhankelijk van wat een leerling nodig heeft. 

Het Jan van Egmond werkt samen met Bijlescontact met het programma "Helping Hand" waar vwo bovenbouw leerlingen bijles geven aan onderbouw leerlingen.

Vóór elke toetsweek organiseert het Jan van Egmond een voorbereidingsweek waar de leerlingen op maat extra kunnen oefenen.