School voor HAVO, VWO (Atheneum, Gymnasium)

De organisatie van het onderwijs

Onderbouw

Er zijn drie stromen in het eerste leerjaar:

 1. havo/atheneum
 2. atheneum
 3. gymnasium.*


* 2 gymnasium is extra toegankelijk voor de leerlingen van 1 atheneum, zij krijgen dan in 2 gymnasium Latijn. Er kan ook gekozen worden voor een gecombineerde atheneum/gymnasium klas.


De brugperiode duurt één schooljaar. Voor deze periode hebben we gekozen om alle leerlingen voldoende tijd te geven om te ontdekken welke richting het beste bij hen past.

Na de eerste klas gaan de leerlingen verder in 2 havo of 2 atheneum of 2 gymnasium. Na drie leerjaren in het voortgezet onderwijs ronden de leerlingen de basisvorming af. Een aantal vakken is voor alle leerlingen verplicht. Daarnaast zijn er ook keuzemogelijkheden. Afhankelijk van hun jaarlaag volgen de leerlingen gemiddeld ten minste 1000 van 700 klokuren per opleiding.


Lessentabel
Het Jan van Egmond heeft in de onderbouw gekozen voor een lessentabel met vaklessen met extra ruimte voor de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde. De vaklessen worden gegeven door praktische oefeningen. Daarnaast is er een wekelijks contactuur met de mentor. In dit contactuur wordt aandacht besteed aan de vaardigheden en het persoonlijk ontwikkelingsplan van de leerling.

De leerlingen in de talentgebieden volgen extra uren sport of beeldende kunst. 

Alle leerlingen hebben de mogelijkheid om het Cambridge University Program te volgen, en voor de excellente leerlingen op het atheneum en gymnasium is het Honneursprogramma. Op het Jan van Egmond Lyceum krijgen alle leerlingen in de onderbouw van het havo en vwo les in de volgende vakken:

 • Nederlands
 • Engels
 • Wiskunde
 • Frans
 • Duits*
 • Aardrijkskunde
 • Geschiedenis
 • Economie**
 • Natuurkunde*
 • Scheikunde**
 • Biologie
 • Beeldende Kunsten (tekenen, handvaardigheid, 3D-Art)
 • Muziek
 • Gymnastiek/LO
 • Klassieke Talen***
 • ICT-vaardigheden
 • O&O (Onderzoeken en Ontwerpen)


* vanaf klas 2
** vanaf klas 3
*** gymnasium

De lessentabel onderbouw is te vinden op onze website: janvanegmond.psg.nl, onder praktische informatie -> voor leerlingen en ouders. 

Aan het einde van het derde leerjaar kiezen leerlingen een profiel. 

Leerlingen van de talentgebieden Sport en Beweging en Beeldende Kunsten volgen een uitgebreide lessentabel. Deze leerlingen volgen extra lessen sport of kunst in de week. De leerstof wordt aangeboden in vier perioden.

Twee keer per jaar vinden de JEL+ dagen plaats. Op de JEL+ dagen staan ​​de talentgebieden en vakoverstijgende projecten voor elke leerling in de onderbouw centraal.

Mentoraat en studielessen
In de onderbouw zijn er speciale studielessen. In deze klassen is er extra aandacht voor studievaardigheden in de mentorles, maar ook in de diverse vaklessen. Bij klas 1 ligt de focus op het studieprogramma van de onderbouw, in klas 3 worden de leerlingen voorbereid op de overstap naar de bovenbouw. In de studieles gaat het niet om kennis, maar om studievaardigheden. Leerlingen leren hoe ze moeten leren. Ze leren plannen, samenwerken en onderzoeken. Dergelijke vaardigheden zijn in alle andere vakken belangrijk. Voor de leerlingen van klas 1 is er extra aandacht voor het huiswerk en het voorbereiden van toetsen. De mentor bespreekt met de leerlingen hoe en in welke omgeving zij hun huiswerk maken. Hoe bereiden de leerlingen een proefwerk voor? De mentor zal verschillende manieren van studeren laten zien.

De mentor van klas 1, 2 en 3 is verantwoordelijk voor de studiebegeleiding en spant zich ook in om van een groep leerlingen een klas te maken. Door het jaar heen zijn er verschillende klassenactiviteiten. Door ongeveer zes weken bij alle docenten te verzamelen, hebben de mentoren een overzicht van de studieresultaten. Ouders/verzorgers kunnen hun kind volgen via Magister, een LeerlingVolgSysteem. Tevens kunnen ze zelf ook contact opnemen met de mentor.

De mentor van klas 1, 2 en 3 is ook de eerste contactpersoon voor leerlingen en ouders/verzorgers met betrekking tot eventuele zorgvragen. De mentor heeft regelmatig contact met de teamleider. De mentor organiseert de leerlingbesprekingen en waar nodig is er afstemming met het zorgteam.


Popgesprekken
Na periode 1 vindt er, na de leerlingbesprekingen, een POP-(Persoonlijk Ontwikkelingsplan) gesprek plaats. Dit zijn gesprekken met de leerling met mentor en ouders/verzorgers over de schoolresultaten. In het gesprek worden resultaat- en ontwikkel-afspraken gemaakt voor de volgende periode. De voortgang van de leerlingen kan door ouders/verzorgers en leerling worden gevolgd in ons leerlingvolgsysteem "Magister".  In Magister zijn de cijfers en de actuele stand van zaken te zien. Veel docenten noteren het huiswerk in Magister. Drie keer per jaar worden in de onderbouw ook de gegevens ten aanzien van werkhouding en ingezet vermeld. 

Bovenbouw, de Tweede Fase

Het onderwijs in de leerjaren 4 en 5 van havo en de leerjaren 4, 5 en 6 van vwo wordt als Tweede Fase aangemerkt.


Havo
Naast een verplicht gemeenschappelijk deel moeten leerlingen kiezen uit een van de vier profielen. Daarnaast kiezen de leerlingen nog een of twee vakken uit het vrije deel en moeten ze voldoen aan de verplichtingen van het profielwerkstuk en andere complete onderdelen. Het tweejarig studieprogramma 4 en 5 heeft een omvang van 3200 studielasturen. Een groter studieprogramma is toegestaan ​​mits dit roostertechnisch mogelijk is. Een overzicht van de vakken en de wijze van afsluiten – School Examen (SE) en/of Centraal Examen (CE) - treft u aan op onze website, de documenten "PSG Examenreglement" en "Schoolexamenreglement (SE-reglement" (janvanegmond.psg.nl, onder praktische informatie -> voor leerlingen en ouders).
Om het havo-diploma te kunnen ontvangen, moet voldaan worden aan de in het Inrichtingsbesluit Voortgezet onderwijs eisen. Bovendien dient de leerling met vakken aan de uitwerkingsregeling met betrekking tot zakken/slagen te voldoen.


Vwo
Naast een verplicht gemeenschappelijk deel moeten leerlingen kiezen uit een van de vier profielen en moeten ze nog één of meer vakken volgen uit het ​​​​vrije deel. Ook moeten de leerlingen voldoen aan de verplichtingen van het profielwerkstuk en andere completerende onderdelen. Een derde en volgende keuze uit het vrije deel worden gehonoreerd als er geen toekomstige problemen zijn. 

De studielast voor het vwo is 4800 klokuren verdeeld over drie schooljaren. Van deze 4800 klokuur telt het geheel vrije deel van ongeveer 480 klokuur niet mee in de uitslagbepaling bij het examen.

Een groter studieprogramma wordt door de school toegestaan, mits dit roostertechnisch mogelijk is.

Om een ​​diploma te kunnen ontvangen, moet worden voldaan aan het Inrichtingsbesluit Voortgezet onderwijs eisen. Bovendien dient de leerling met de vakken aan de uitwerkingsregeling met betrekking tot slagen/zakken te voldoen.

Het gymnasium programma is bijna identiek aan het atheneum en omvat naast Grieks en Latijn in klas 1, 2 en 3, in de bovenbouw Latijn en/of Grieks, inclusief het onderdeel Klassieke Culturele Vorming (KCV) als examenvak. Het vak Culturele Kunstzinnige Vorming (CKV) wordt in het atheneum aangeboden.

Om het gymnasiumdiploma te kunnen ontvangen, moet worden voldaan aan de in het Inrichtingsbesluit Voortgezet onderwijseisen. Bovendien moet de leerling in de eerste drie schooljaren, met goed gevolg gymnasiaal onderwijs hebben gevolgd in de vakken Latijn en Grieks, om aan de uitslagregeling met betrekking tot slagen/zakken te voldoen.


Lessentabel

De lessentabel staat op onze website (janvanegmond.psg.nl, onder praktische informatie-> voor leerlingen en ouders/verzorgers)