School voor HAVO, VWO (Atheneum, Gymnasium)

De mentor en het team

Het Jan van Egmond Lyceum is een grote school en bestaat al 100 jaar. Wij zijn ooit begonnen als Rijks HBS, decennia lang waren wij bekend als de RSG (mavo/havo/vwo), nu al weer een aantal jaren bekend als het Jan van Egmond Lyceum (havo/atheneum/gymnasium). Zowel de leeftijd als de grootte van de school hebben hun voordelen. De school heeft goede voorzieningen en gespecialiseerde leraren. Er is veel onderwijservaring en expertise in de school. Als moderne school bieden wij speciale talentenklassen aan voor leerlingen met bijzondere interesses en zorgen wij voor allerlei soorten van begeleiding voor leerlingen die dit nodig hebben. De school is ingedeeld in kleinschalige en herkenbare teams. Elke team heeft een eigen teamleider, die wordt bijgestaan ​​door gespecialiseerde docenten en mentoren.

Het werken met onderscheidende en kleinschalige mentorteams draagt ​​bij aan de sfeer op het Jan van Egmond Lyceum. Ook de leerlingen moeten zorgen voor een goede sfeer. Van hen wordt redelijkheid, rechtvaardigheid en respect verwacht. Over het algemeen gaat dat vanzelf, maar voor alle duidelijkheid heeft het Jan van Egmond Lyceum ook huisregels opgesteld.


Mentoraat

De mentor is er verantwoordelijk voor dat zijn leerlingen optimaal functioneren en is het eerste contact voor leerlingen. 

Welke taken behoren tot het mentoraat?

 • Begeleiden van leerlingen, persoonlijke aandacht
 • Monitoren van resultaten/focus op het leren van de leerlingen
 • Verzuim van leerlingen: regelmatig in de mentorles in gesprek gaan met leerlingen over hun verzuim;
  • Te laat, ongeoorloofd afwezig (zie regels t.a.v. TL en OA/verzuimlokaal)
  • Verwijderingen in de gaten houden en bespreken
  • Bekijkt overzichten in Magister mbt presentie       
 • Contact ouders/verzorgers (regelmatig, ook als er sprake is van teveel TL/OA/VW)
 • Bespreekt de leerlingen binnen het jaarlaagoverleg/leerlingbespreking/ondersteuningsoverleg
 • Contact ondersteuningscoördinator (bij zorgvraag)
 • Contact docenten/teamleider/directeur
 • Groepsvorming klas

Elke klas heeft een eigen mentor, een aantal klassen hebben twee mentoren. De mentor ziet toe op het functioneren van de individuele leerling. Door een geregeld contact met de leerling, de docenten en zo nodig externe hulpverleners is de mentor goed op de hoogte van de leerprestaties en de verdere situatie van de leerling en onderneemt actie waar dat nodig is. Ook het wel en wee van de klas als totaal en speciale klassenactiviteiten, vallen naast medewerking aan leerjaaractiviteiten, onder de verantwoordelijkheid van de mentor. 

 

Omdat de mentor voor alle specifieke problemen het eerste aanspreekpunt is voor leerlingen en ouders/verzorgers en een signalerende functie heeft, kan deze als eerste een leerlingbespreking initiëren. Daarnaast kan een leerling ook worden besproken op initiatief van de teamleider of ondersteuningscoördinator.


Decanen

De decaan begeleidt de pakketkeuze en de studiekeuze van klas 3 tot en met de laatste schooldag in 5 havo of 6 vwo. Hij/zij geeft de leerlingen ook informatie over beroepsopleidingen. In de 3e klassen wordt in december/ januari een aantal lessen keuzebegeleiding gegeven. Bovendien zijn er speciale voorlichtingsavonden over beroeps- en studiekeuze. Leerlingen en/of ouders/verzorgers kunnen zelf een afspraak maken met de decaan.

Mevrouw N. Bakx is de decaan van het Jan van Egmond Lyceum.


Allerlei activiteiten

Een gezellige sfeer en boeiende lessen staan ​​bij het Jan van Egmond Lyceum hoog in het vaandel. Het doel is dat onze leerlingen zich ontwikkelen tot persoonlijkheden met gevoel voor eigenwaarde en respect, dat zij een diploma halen en goed worden voorbereid op de toekomst na de school. Op het Jan van Egmond Lyceum wordt niet alleen geleerd in de bekende zin van het woord, zoals bij wiskunde of Nederlands, maar ook op andere manieren. De school biedt een brede vorming op velerlei gebied, van bijzondere activiteiten, sport, kunst en cultuur tot debat. En omdat het leuker en makkelijker leert op een school waar zulke bijzondere activiteiten zijn, worden er op het Jan van Egmond veel activiteiten georganiseerd. Er zijn klassentoernooien, filmavonden, toneelavonden, talentenjachten en schoolreizen.

Het Jan van Egmond Lyceum besteedt veel aandacht aan culturele vorming. In samenwerking met de gemeente en culturele instellingen is er een driejarig cultuurprogramma. Er zijn theatervoorstellingen in de school, een poëzieproject voor de brugklassers, een kleinkunstavond voor alle leerlingen, een talentenavond enz. Natuurlijk bezoeken wij diverse musea tijdens de JEL+ dagen. Het afgelopen jaar hebben de leerlingen boeiende tentoonstellingen in onder andere Amsterdam en Den Haag bezocht. Sommige activiteiten zijn puur ontspannend, zoals het jaarlijkse galabal voor leerlingen van de hoogste klassen.

Stel je voor: in avondjurk of een chique kostuum over de rode loper de school in lopen. Voor alle onderbouw-leerlingen is er het grote schoolfeest met telkens een ander thema.

De intentie is om voor alle leerlingen van de eerste klas in september/oktober kennismakingsdagen te organiseren. 


Overzicht excursies/activiteiten in het buitenland 2021-2022

Het Jan van Egmond Lyceum biedt een ruim aanbod aan excursies en activiteiten, van culturele, wetenschappelijke en sportieve aard. 


Informatie voor ouders/verzorgers en oudergesprekken

Op de school worden regelmatig ouderavonden/middagen georganiseerd. We zijn gestart met de kennismakingsavonden. Een keer per jaar is er voor de ouders/verzorgers, samen met de mentor een soort stand van zaken. Jaarlijks wordt er een seminar voor ouders/verzorgers georganiseerd door de ouderraad. Alle schoolinformatie is te vinden op de website van de school. Dit alles onder voorbehoud van nieuwe wet/- en regelgeving.


Verdere regelgeving en praktische informatie

Er is op tal van onderwerpen op de school speciale regelgeving van toepassing. Het betreft bijvoorbeeld de lessentabel, het reglement 'rapport en cijfers', de overgangsnormen onder- en bovenbouw, het Programma van Toetsing en Afsluiting voor de voorexamen- en de examenklassen, het school- en eindexamenreglement, de herkansingsregels bovenbouw, het leerlingenstatuut, veiligheidsbeleid, overzicht vrijwillige ouderbijdrage, extra schoolkosten, organisatie boeken- en leermiddelen, de regels meerdaagse reizen, de jaarplanning van de school en de informatieregeling 'gescheiden ouders'. Het vakantierooster is te vinden op de algemene site van de PSG; www.psg.nl 

Op de website janvanegmond.psg.nl staan onder 'praktische informatie' de meest recente regels. Voor verdere vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de teamleiders.