School voor gymnasium, atheneum, havo

De mentor en het team

Mentoraat

De mentor zorgt er voor dat zijn leerlingen optimaal functioneren en is het eerste contact voor leerlingen en het eerste aanspreekpunt voor ouders. 

Wat doet een mentor?

 • Begeleiden van leerlingen, persoonlijke aandacht
 • Monitoren van het welzijn van de leerlingen
 • Monitoren van de resultaten van de leerlingen
 • Verzuim van leerlingen: regelmatig in de mentorles in gesprek gaan met leerlingen over hun verzuim;
  • Te laat, ongeoorloofd afwezig (zie regels t.a.v. TL en OA/verzuimlokaal)
  • Verwijderingen in de gaten houden en bespreken
  • Bekijkt overzichten in Magister mbt presentie       
 • Contact ouders/verzorgers (regelmatig, ook als er sprake is van teveel TL/OA/VW)
 • Bespreekt de leerlingen binnen het jaarlaagoverleg/leerlingbespreking/ondersteuningsoverleg
 • Contact ondersteuningscoördinator (bij zorgvraag)
 • Contact docenten/teamleider/rector
 • Groepsvorming klas

Elke klas heeft een eigen mentor, een aantal klassen hebben twee mentoren. De mentor ziet toe op het functioneren van de individuele leerling. Door een geregeld contact met de leerling, de docenten en zo nodig externe hulpverleners, is de mentor goed op de hoogte van de leerprestaties en de verdere situatie van de leerling. Waar nodig, onderneemt de mentor actie. Ook het wel en wee van de klas als totaal en speciale klassenactiviteiten, vallen -naast medewerking aan leerjaaractiviteiten- onder de verantwoordelijkheid van de mentor. 

 

Omdat de mentor voor alle specifieke problemen het eerste aanspreekpunt is voor leerlingen en ouders/verzorgers en een signalerende functie heeft, kan deze als eerste een leerlingbespreking initiëren. Daarnaast kan een leerling ook worden besproken op initiatief van de teamleider of ondersteuningscoördinator.


Decanen

De decaan begeleidt de profielkeuze en de studiekeuze van klas 3 tot en met de laatste schooldag in 5 havo of 6 vwo. Zij geeft de leerlingen ook informatie over beroepsopleidingen. Hiervoor is een LOB (loopbaan oriëntatie begeleiding) traject. Bovendien zijn er speciale voorlichtingsavonden over beroeps- en studiekeuze. Leerlingen en/of ouders/verzorgers kunnen zelf een afspraak maken met de decaan.

Mevrouw Nancy Bakx is de decaan van het Jan van Egmond Lyceum.


Allerlei activiteiten

Een gezellige sfeer en boeiende lessen staan ​​bij het Jan van Egmond Lyceum hoog in het vaandel. Het doel is dat onze leerlingen zich ontwikkelen tot persoonlijkheden met gevoel voor eigenwaarde en respect, dat zij een diploma halen en goed worden voorbereid op de toekomst na de school. Op het Jan van Egmond Lyceum wordt niet alleen geleerd op de traditionele manier. De school biedt een brede vorming op velerlei gebied, van bijzondere activiteiten, sport, kunst en cultuur tot debat. En omdat het leuker en makkelijker leert op een school waar zulke bijzondere activiteiten zijn, worden er op het Jan van Egmond veel activiteiten georganiseerd. Er zijn klassentoernooien, filmavonden, toneelavonden, talentenjachten, excursies en schoolreizen.

Het Jan van Egmond Lyceum besteedt veel aandacht aan culturele vorming. In samenwerking met de gemeente en culturele instellingen is er een inspirerend cultuurprogramma. Er zijn theatervoorstellingen in de school, een poëzieproject voor de brugklassers, een kleinkunstavond voor alle leerlingen, een talentenavond enz. Natuurlijk bezoeken wij diverse musea tijdens de JEL+ dagen. Sommige activiteiten zijn puur ontspannend, zoals het jaarlijkse galabal voor leerlingen van de hoogste klassen.

Stel je voor: in avondjurk of een chique kostuum over de rode loper de school in lopen. Voor alle onderbouw-leerlingen is er het grote schoolfeest met telkens een ander thema.

In september is het brugklaskamp. Traditioneel de aftrap van de middelbare schooltijd vol ontwikkeling en herinneringen.


Overzicht excursies/activiteiten in het buitenland 2022-2023

Het Jan van Egmond Lyceum biedt een ruim aanbod aan excursies en activiteiten, van culturele, wetenschappelijke en sportieve aard. 


Informatie voor ouders/verzorgers en oudergesprekken

Op de school worden regelmatig ouderavonden/middagen georganiseerd. We zijn gestart met de kennismakingsavonden. Een keer per jaar is er voor de ouders/verzorgers, samen met de mentor een soort stand van zaken. Alle schoolinformatie is te vinden op de website van de school. Dit alles onder voorbehoud van nieuwe wet/- en regelgeving.


Verdere regelgeving en praktische informatie

Om ervoor te zorgen dat het voor iedereen duidelijk is wat over en weer verwacht wordt, is er op tal van onderwerpen op de school speciale regelgeving van toepassing. Het betreft bijvoorbeeld de lessentabel, het reglement 'rapport en cijfers', de overgangsnormen onder- en bovenbouw, het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) voor de voorexamen- en de examenklassen, het school- en eindexamenreglement, de herkansingsregels bovenbouw, het leerlingenstatuut, veiligheidsbeleid, overzicht vrijwillige ouderbijdrage, extra schoolkosten, organisatie boeken- en leermiddelen, de regels meerdaagse reizen, de jaarplanning van de school en de informatieregeling 'gescheiden ouders'. Het vakantierooster is te vinden op de algemene site van de PSG; www.psg.nl 

Op de website janvanegmond.psg.nl staan onder 'praktische informatie' vindt u veel informatie. Voor verdere vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de mentor.