School voor HAVO, VWO (Atheneum, Gymnasium)

Kies een PSG-school

Een leerling die na het behalen van het diploma vmbo-t naar 4 havo wil overstappen moet voldoen aan de onderstaande eisen:

 1. Het gemiddelde van de op hele afgeronde cijfers op de eindlijst vmbo moet minimaal 6,8 zijn (het gemiddelde van SE en CSE).
 2. Het gemiddelde van de op één decimaal afgeronde cijfers behaald op het Centraal Examen moet minimaal 6,5 zijn.
 3. Voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde moet voor ieder vak afzonderlijk op het Centraal Examen minimaal een 5,5 zijn behaald en het totaal van deze drie cijfers moet minimaal 19,5 zijn.
 4. Een leerling mag maximaal 17 jaar oud zijn bij aanvang 4 havo en niet gedoubleerd hebben in de bovenbouw vmbo.
 5. De toeleverende school vergezelt de overstap voor elke leerling met een advies. Hierin zijn de volgende punten opgenomen: capaciteiten, werkhouding en gedrag. Het advies moet op deze terreinen positief zijn en sluit af met een positief oordeel over de diplomakansen havo.
 6. Het te volgen pakket in 4 havo moet aansluiten bij het gevolgde pakket in 4 vmbo. De leerling mag maximaal één nieuw vak opnemen in 4 havo.
 7. De ontvangende school bepaalt het keuzeaanbod. Bij een keuze voor wiskunde, scheikunde, natuurkunde, Frans en Duits moet de leerling in deze vakken een vmbo-examen hebben gedaan.
 8. De leerling volgt direct na afloop van het centraal eindexamen vmbo een bijspijkerprogramma. Indien aan dit programma een toets is verbonden, dient deze met een voldoende te worden afgesloten. Indien het resultaat onvoldoende is, wordt bekeken of toelating met een verplichte pakketwijziging mogelijk is. Aan het volgen van dit programma kan geen recht op toelating worden ontleend.
 9. Aanmelding geschiedt bij de decanen, voor 1 april.
 10. Leerlingen worden altijd voorwaardelijk geplaatst. Mocht een leerling op het einde van 4 havo niet bevorderd kunnen worden, betekent dit dat hij/zij de school moet verlaten, tenzij de overgangsvergadering beslist dat er sprake is van bijzondere omstandigheden. De overgangsvergadering kan dan besluiten dat de leerling havo 4 mag overdoen.
 11. De leerling moet een alternatieve vervolgopleiding kiezen voor het geval hij/zij niet wordt toegelaten tot de havo.


Indien de leerling aan alle voorwaarden voldoet is hij of zij toelaatbaar. Indien een leerling aan een of meerdere voorwaarden niet voldoet beslist de toelatingscommissie over wel of niet toelaten.

AANMELDEN 2018 trans260

banner meeloopdagen

cover juni 2018