School voor HAVO, VWO (Atheneum, Gymnasium)

Kies een PSG-school

Het Jan van Egmond Lyceum staat voor openbaar onderwijs. Dit betekent dat de school toegankelijk is voor alle havo/vwo leerlingen, ongeacht hun levensovertuiging, godsdienst, politieke gezindheid, afkomst, geslacht of seksuele geaardheid. Wij gaan uit van wederzijds respect en besteden in de lessen actief aandacht aan uiteenlopende maatschappelijke onderwerpen. Wij willen leerlingen stimuleren om de dialoog en het debat aan te gaan.

De afdelingen gymnasium, atheneum en havo hebben eigen teams en eigentijdse onderwijsprogramma's. Ouders en leerlingen nodigen wij van harte uit om gedurende het schooljaar betrokken te zijn bij het Jan van Egmond Lyceum. Het Jan van Egmond heeft een actieve ouder- en leerlingenraad. Het Jan van Egmond Lyceum wil een plek zijn waar iedere leerling kan ervaren dat hij of zij iemand is. Leerlingen worden op het Jan van Egmond Lyceum gezien als individuen met eigen kenmerken en kwaliteiten. Met verschillen tussen de leerlingen wordt, waar dat mogelijk is, rekening gehouden, zowel in de determinatie als in de begeleiding. Deze visie komt in de organisatie van de school tot uitdrukking.

Het Jan van Egmond Lyceum wil ook een plek zijn waar iedere leerling kan ervaren dat hij of zij erbij hoort. Jaarlijks leggen wij een leerlingvragenlijst aan alle leerlingen voor met vragen over het onderwijs, de begeleiding en het welbevinden van de leerling. De schoolleiding en de docenten bespreken de uitkomsten van deze vragenlijst. In elk onderwijsteam van het Jan van Egmond Lyceum bespreekt de leiding met vertegenwoordigende leerlingen in een klankbordgroep de grote en kleine zaken die naar voren komen.

Het Jan van Egmond Lyceum wil een plek zijn waar iedere leerling kan ervaren dat hij of zij iets kan. Iedere leerling kan iets en dat is het vertrekpunt in de omgang met leerlingen. Zo veel mogelijk onderwijs op het hoogste niveau is de streefrichting van het Jan van Egmond Lyceum voor de leerlingen. Door leerprestaties te benadrukken in plaats van lacunes of tekorten, bewerkstelligen wij een stimulerend leerklimaat. Een rijke leeromgeving en een goed cultureel programma horen daarbij. De talentgebieden Beeldende Kunsten, Sport en Beweging en Wetenschap zijn onlosmakelijk verbonden met het Jan van Egmond Lyceum. De enthousiaste leerling participeert - zowel in school als bij diverse organisaties buiten school - in een aantrekkelijk curriculum. Via verdieping en verbreding willen wij de leerlingen uitdagen om hun kwaliteiten en talenten verder te ontwikkelen.

Wij willen een school zijn met goede prestaties en met hart voor de leerlingen. Daar zetten wij ons voor in en daar spreken we elkaar op aan.

Onno Mulder, directeur Jan van Egmond Lyceum

AANMELDEN 2018 trans260

banner meeloopdagen

cover juni 2018